นโยบายการคืนเงิน

   

การขอเงินคืน และการยกเลิกคืนสินค้าบริการ

สินค้าที่ซื้อผ่าน www.medugate.com สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ และ Facebook ของบริษัท พราวด์ อคาเดมิกซ์ จำกัด จะสามารถเปลี่ยน หรือ คืนเงินได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้


เงื่อนไขการยกเลิกการลงทะเบียน

1. การยกเลิกการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ข้อความไลน์ หรืออีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ ** ทั้งนี้การยกเลิกการลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน อาจทำให้มีผลต่อราคาการคืนเงิน

1.1 ยกเลิกก่อนงาน 45 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10% ของราคาค่าลงทะเบียน

1.2 ยกเลิกก่อนงาน 30 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 15% ของราคาค่าลงทะเบียน

1.3 ยกเลิกก่อนงาน 15- 30 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าลงทะเบียน

1.4 ยกเลิกก่อนงาน 1-15 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าลงทะเบียน

2. การยกเลิกการลงทะเบียนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการหรือเลื่อนการร่วมงานนั้น จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี


นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าและบริการ ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน หรือ ผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือโอนเงินผ่ายบัญชีธนาคาร จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน

สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่าย และใบแจ้งเอกสารจากศูนย์ยืนยันว่าสินค้าเสียหายจริง

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

**หมายเหตุ**

1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบาย และ เงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ตั้งแต่เวลา 10.00น.– 17.00น. ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


เงื่อนไขการรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน

1. การรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นวันที่ 1 โดยไม่อ้างอิงกับเวลา

2. สินค้าจะได้รับการรับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7วัน เฉพาะในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น

**หมายเหตุ**

- ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นหลักฐานในการขอเปลี่ยนสินค้าต้องนำส่งสินค้าทั้งกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบทุกชิ้นเพื่อการเปลี่ยนสินค้า

- สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

3. สำหรับสินค้าที่มีอาการเสียที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน และ หรือไม่แสดงอาการขณะที่ตรวจเช็คเบื้องต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯเองเท่านั้น

4.ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยน หรือ ซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ 3 วันทำการ


สอบถามเรื่องรายละเอียดสินค้าและบริการ

สามารถติดต่อร้านค้าได้โดยตรง ผ่านหลายช่องทางดังนี้
Tel : 092 267 4155
Email : medugate88@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/medugateTH/
Line ADD : @medugate


PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155