แบบประเมินวิทยากร CMAT21

   


ขอความร่วมมือ ผู้เรียนทุกท่าน กรุณาทำแบบสอบถามดังต่อไปนี้ เพื่อประเมินการบรรยาย โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย โดยแบ่งการบรรยายออกเป็นหัวข้อดังนี้ (โดยไม่จำเป็นต้อง Log in)


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

1. บรรยายเรื่อง แนวคิดในด้านปรัชญาทางการแพทย์ทางเลือก
โดย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

https://forms.gle/D6HawnjL6ArimLDS6


2. บรรยายเรื่อง “Introduction to Chelation Therapy”
(Why Chelation Therapy & Historical Perspective)
AND Atherosclerotic Disease in Evidence-Based Medicine Aspect
โดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต

https://forms.gle/zk6hSyVLVXB98puU6


3. บรรยายเรื่อง“ Nutrition and Lifestyle Modification”
โดย นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล

https://forms.gle/cP5jFdfXFE3UwWnZ6


4. บรรยายเรื่อง “Incidence of Heavy Metal Toxicity: Laboratory Issues”
โดย นาวาอากาศเอกพงษ์เพ็ชร คงพ่วง

https://forms.gle/nLHZHC8fhdscNshk6


5. บรรยายเรื่อง “Heavy Metal in Dysfunctional Heath”
โดย นายแพทย์มาศ ไม้ประเสริฐ

https://forms.gle/WsacYkoEZ6yiSGFaA


6. บรรยายเรื่อง “Clinical Diagnosis: How to Manage Heavy Metal Toxicity”
โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/WRc3Ma6XV2Z6PfHr9


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

1. บรรยายเรื่อง “The Evidence of Chelation Therapy”

โดย พลอากาศตรีนายแพทย์ขวัญชัย เศรษฐนันท์

https://forms.gle/GD3Brv8LuRZkynNH7


2. บรรยายเรื่อง “Vitamin and Mineral Supplements in

Chelation Therapy” (Pharmacodynamics)

โดย นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

https://forms.gle/8M6jcDsKLrwYGojJ7


3. บรรยายเรื่อง “Holistic Screening test of Heavy Metal”

โดย ร.ต.ต. นายแพทย์อัญวุฒิ ช่วยวงษ์ญาติ

https://forms.gle/FLN9G1C3ErcCCKHQ9


4. บรรยายเรื่อง “Biochemistry of Chelating Agents,
Mechanism of Action and Side- Effects”
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/tx9S8sMNrBJ6QmK9A


5. บรรยายเรื่อง “Protocol for Chelation Therapy and Practical Issues”
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/xpQZvmD4rTsPoyAT9


6. บรรยายเรื่อง The Application of Chelation Therapy
โดย นายแพทย์วัสสะ วัชรากร

https://forms.gle/XCubKe6B63ao5k428


7. How to Run a Chelation Clinic & Clinical Experience in Thailand”
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/izFHYDptXFe4rDVGA


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565


1. บรรยายเรื่อง New Paradigm in Chelation Therapy
โดย นายแพทย์ศิต เธียรฐิติ

https://forms.gle/K2hJjoFEbCBknqVy6


2. บรรยายเรื่อง Workshop for Practical
โดย นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

https://forms.gle/c5RY5MW6Dt3z4yEi8


3. บรรยายเรื่อง Law and Regulations Related to Medical Issues
โดย ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

https://forms.gle/7ot9HJkCPAKCjuvg7


-- ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ --PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155

MEDUGATE™ Bonus Point | แลกคะแนน