แบบฟอร์มการยกเลิกการลงทะเบียน / คืนเงิน

   
เงื่อนการยกเลิกการลงทะเบียน

1. การยกเลิกการลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ข้อความไลน์ หรืออีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ
** ทั้งนี้หากยกเลิกการลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดประชุม และราคาค่าลงทะเบียน อาจทำให้มีผลต่อราคาการคืนเงิน
1.1 ยกเลิกก่อนงาน 45 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 10% ของราคาค่าลงทะเบียน
1.2 ยกเลิกก่อนงาน 30 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 15% ของราคาค่าลงทะเบียน
1.3 ยกเลิกก่อนงาน 15- 30 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าลงทะเบียน
1.4 ยกเลิกการลงทะเบียนน้อยกว่า 1-15 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของค่าลงทะเบียน
2. การยกเลิกการลงทะเบียนในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการ
หรือเลื่อนการร่วมงานนั้น จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใน
การคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน ที่นี่ >>>>
ติดต่อ ... คุณออย 092 267 4155
Line Add : @medugate
Link : https://lin.ee/r55TAJ8

PROMOTION

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่

รายการลงทะเบียน