Online Courses : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในสถานพยาบาล

Online Courses
01 Jan 2022 - 31 Dec 2025

   
Certificate
คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการ

✍ ท่านได้อ่าน และ ยินยอมในเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้ว ใช่หรือไม่?


รายละเอียดการหลักสูตรอบรม
ช่วงที่ 1
- คำนิยาม เหตุผลและความจำเป็น
- สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- โทษและบทลงโทษ โทษทางแพ่ง โทษทางอาญาและโทษทางปกครอง
- หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัท ผู้จัดการ พนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
- หลักกฎหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจด้านสุขภาพ คลินิก โรงพยาบาล
มาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละกลุ่ม
ช่วงที่ 2
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การเตรียมความพร้อม คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการกำหนดความเสี่ยง
- เอกสารที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ส้อดคล้องกับข้อกฎหมาย
- เอกสาร บันทึก คู่มือ นโยบาย Consent form ที่ต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งที่คุณได้รับ
1. มาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมและผู้ประมวลผล
4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)
5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลอ่อนไหว
6. ตัวอย่าง Consent Form
7. คู่มือการบริหารความเสี่ยงของข้อมูลส่วนบุคคล
8. ให้คำปรึกษา 1 เดือน


*** หมายเหตุ  ***

✿ โปรแกรมนี้สามารถรับชมได้ 180 วัน หลังชำระเงิน 
✿ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF การบรรยายได้
✿ สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน รับ Certificate ONLINE จัดส่งทาง Email หลังลงทะเบียน 1 สัปดาห์
✿ ห้ามบันทึกหรือเผยแพร่ไฟล์ต้นฉบับออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต 
✿ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์การเผยแพร่

PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155