อบรมแบฌฟาวเวอร์ : Level 2 (รุ่น1/65)

Grand Fortune Hotel Bangkok
18 Jun 2022 - 19 Jun 2022

   คำอธิบายหลักสูตร

Bachflower Lv.2 ได้รับการรับรองจากมูลนิธิ Bach Centre  มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรองเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัว และปรับแต่งความรู้ด้านการบำบัด  Lv. 2 เปิดโอกาสให้คุณได้มีความรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการรักษา 38 Remindy ของ Dr. Edward Bach และปรัชญาด้านสุขภาพของเขา  ครอบคลุมหัวข้อเรื่อง ประเภทและการแก้ไขอารมณ์และความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างคู่การแก้ไข เน้นทักษะการปฏิบัติหลักสูตรเน้นการพัฒนาความตระหนักในตนเอง และเพิ่มพูนความรู้เชิงมนุษยปรัชญา การเรียน Level 2 นี้มีจึงความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเข้าใจและศึกษาเพื่อต่อในระดับ 3 (Level 3). 


จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 • สร้างความรู้ทางทฤษฎีที่มีอยู่และทำให้เป็นส่วนตัว
 • เปิดโอกาสให้นักเรียนมีพื้นที่และเวลาในการสำรวจปรัชญาของ Dr. Bach ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 • จัดเวทีให้นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวและเรียนรู้จากกันและกัน 
 • รวบรวมความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับการแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขประเภทและอารมณ์และความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างการเยียวยาที่คล้ายคลึงกัน 
 • ให้โอกาสในการใช้วิธีการรักษาส่วนบุคคลในทางปฏิบัติ
 • จัดเตรียมข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดในแง่ของความรู้ด้านการรักษาที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ระดับ 3)


วัตถุประสงค์การเรียน 
หลังจากเข้าร่วมหลักสูตรที่บรรลุจุดมุ่งหมายเหล่านี้แล้ว คุณสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ

 • อธิบายวิธีการใช้วิธีการรักษาที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเอง 
 • อธิบายความแตกต่างระหว่างประเภทและการเยียวยาอารมณ์กับพื้นฐานทางปรัชญาและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแนวคิดการแก้ไขประเภท 
 • ทำการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการรักษาที่คล้ายคลึงกัน และตระหนักถึงความแตกต่างที่ลึกซึ้งระหว่างพวกเขาได้
 • อธิบายพื้นฐานของปรัชญาของ Dr. Bach และเชื่อมโยงพื้นฐานเหล่านี้กับความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติของคุณเอง 
 • เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองและเพื่อน และความคนใกล้ชิด


สิ่งที่คุณจะได้รับ 
 • ประกาศนียบัตร Level 2 ที่ออกโดย Bach Center สหราชอาณาจักร
 • เอกสารประกอบคำบรรยาย  เอกสารประกอบหลักสูตรและแบบฝึกหัด 
 • หลักสูตรนี้เปิดสำหรับทุกคนที่มีใบรับรองที่ถูกต้อง สำหรับหลักสูตรระดับ 1 ที่ได้รับการรับรองจากมูลนิธิ Bach Centre เท่านั้น


Teacher : DHANAWAT REWATBOWORNWONG, BFRP 
ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้าพระรามเก้า


Level 2 covers the Bach Flower Remedy 
Register : 20,000.- Limit : 10-20 persons 
Register Click>>   https://bit.ly/3c6xQPn


CALL! 092 267 4155   |  Line Add : @medugate PROMOTION

MEDUGATE™ E-EXAM | การสอบออนไลน์

ระบบลงทะเบียนหน้างาน สแกน QR-CODE

สนใจลงโฆษณา | โทร 0922674155